СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На пра­вед­ния Си­ме­о­н би­ло обе­ща­но, че той няма да ум­ре, до­като не ви­ди Хри­ста Спа­си­те­ля. В четиридесетия ден след Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во Бо­жията Майка, Пре­чис­тата Де­ва Ма­рия, според оби­чая до­нес­ла Своя Бо­же­ст­вен­ Мла­дене­ц в храма. В това вре­ме в хра­ма бил ста­рецът Си­ме­он. Той поз­нал Хри­ста Спа­си­те­ля, взел Го в своите ръце и про­из­несъл див­ната, и досега по­вта­ряна от нас мо­лит­ва: „Сега отпущаш Твоя раб, Вла­ди­ко… с ми­ром…”.

Там била Ан­на про­ро­чи­ца, която също про­славя­ла Бо­га и го­во­ри­ла за Спа­си­те­ля на всички, които чакали ос­во­бож­де­ние в Йе­ру­са­ли­м. Ве­ро­ят­но, в хра­ма би­ли и дру­ги хора, но те не познали Хри­ста Спа­си­те­ля, не Го забелязали.

Праз­никът Сре­те­ние – това е праз­ник на срещите: срещата на пра­вед­ния Си­ме­о­н с Гос­по­да, на чо­ве­ка – с Бо­га, на Вет­хия За­ве­т – с Но­вия. Това е праз­ник на на­шата среща с нашия Гос­по­д Иисус Хри­стос.

Чо­век се среща с Бо­га в мо­лит­вата, в мъка и бо­лести, в стра­да­ния, око­ло ну­ж­дае­щ се и, осо­бено, в Та­йн­ст­вото Све­то Причастие. Обаче чес­то се слу­чва, че ние не забелязваме, не узнаваме Бо­га, минаваме покрай Него. В какво е при­чи­ната, защо така става? Причините тук са мно­го, и те са различни, но основната е нашата сър­деч­на не­чис­то­та, ко­ято по­ла­га пе­ле­на на на­шите ду­хов­ни очи и ние не мо­жем да ви­дим това, което трябва да бъде така видимо и възприето от всички. „Бла­жени чис­тите по сър­це, защото те ще видят Бо­га”, – казва Сам Гос­под (Мат. 5:8). Сърдечната чис­то­та – това е пър­вото и не­об­хо­ди­мо условие, което ни по­мага да ви­дим Бо­га, да се при­ближим към Него и да живеем с Него и в Него. Ето защо така често Све­тата Цър­ква от име­то на всички и за всички нас по­вта­ря в свои­те мо­лит­во­сло­ви­я: „Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене (Пс. 50:12).

Ние казахме, че днешният ден – това е нашият ден за среща с Хри­ста Спа­си­те­ля. Тези срещи стават в протежение на целия ни живот. Ня­ко­га на­шите бла­го­чес­ти­ви майки (да им въздаде Гос­под по Своето ми­ло­сър­ди­е!) са ни донесли в храма и поставили пред Бога. После ние сме пораснали, възмъжали, придобили опит и, от­клонили се от бо­же­ст­вения път, сме тръгнали по широките пътища на светския суетен живот…

Има много възможности да се срещнем с Бога. Те са ни дадени, на нас, земните, като за­лог за Божията ми­ло­ст, като за­лог за не­из­беж­ната по­след­на и най-решаваща среща след смъртта, във вечния живот. Зара­ди тази по­след­на среща Све­тата Цър­ква призо­вава, сло­вото Бо­жие учи, опитът на хри­стиян­ския живот потвърждава не­об­хо­ди­мостта от чес­ти срещи с Бо­га в този живот. Трябва да помним за тази неизбежна среща, да се готвим за нея. По­след­ната среща не за­ви­си от на­шето же­ла­ние: може в този свят съз­на­тел­но или не­съз­на­тел­но да пре­неб­ре­гваме срещите с Бо­га, да ги отхвърляме, но тази, последната, среща не за­ви­си нито от на­шето же­ла­ние, нито от на­шата го­тов­но­ст.

Гос­по­ди! Спо­до­би ни, да преминем зем­ния път, с ми­р да про­из­не­сем своето „ны­не отпущаеши…” и, срещнали се с Тебе, да не чуем страшното – „ иде­те от Ме­не, про­клети… не ви познавам” (Мат. 25: 41,12), но ми­ло­сти­вото Твое сло­во: „Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира” (Мат. 25:34). Амин.

Автор – Киевски митрополит Владимир

Превод: Прот. Йоан Карамихалев