МОЛИТВИ ПРЕД ИКОНИТЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА „БЛАГОУХАНЕН ЦВЯТ“ И „КУПЯТИЦКА“

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благоуханный Цвет»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йшая, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся́ правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́: и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димые и ви́димые враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна, и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Купятицкая»

О, Преблагослове́нная Влады́чице, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Приими́ хвале́бное и благода́рственное пе́ние на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Сы́на и Бо́га Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию поклоня́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Сохрани́ зе́млю на́шу от вся́кия беды́, посли́ ми́р лю́дем на земли́, собери́ вся́ христиа́ны во еди́но ста́до пра́во сла́вящих Бо́га в Тро́ице Еди́наго. Утверди́ на́с все́х в Ве́ре Христо́ве и в усе́рдии к Це́ркве Правосла́вней. Вложи́ в сердца́ на́ша ду́х стра́ха Бо́жия, благоче́стия и смире́ния. В напа́стех терпе́ние на́м пода́ждь, во благоде́нствии воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко врага́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви на́с от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия. В стра́шный де́нь Суда́ сподо́би на́с хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.