ДО СВЕЩЕНИК КАРАН ЗА СВЕТОВНАТА КРИЗА

Питаш ме, човече Божи, откъде произхожда сегашната криза и какво оз­начава тя?

Кой съм аз, та да питаш мен за такава голяма тайна? Св. Григорий Бого­слов казва: „Говори, когато имаш нещо по-добро от мълчанието“. И макар да смятам, че сега мълчанието е по-добро от всяка реч, все пак от любов към теб ще ти напиша какво мисля по този въпрос.

Думата „криза“ е гръцка и означава „съд“. В Светото Писание тя се из­ползва многократно. Така например Псалмопевецът казва: Затова нечестив­ците не ще устоят на съда (Пс.1:5). На друго място пак: Милост и съд ще възпя­вам (Пс.100:1). Мъдрият Соломон казва, че съдът на всеки е от Господа (Притч. 29:26). Сам Спасителят казва: Отец …. целия съд предаде на Сина и малко по-на-татък продължава: Сега е съд на този свят (Йоан 5:22; 12:31). И апостол Петър пише: Защото време е да почне съдът от Божия дом (1 Петр. 4:17).

Замени думата „съд“ с думата „криза“ и чети: „Затова нечестивците не ще устоят при криза. – Милост и криза ще възпявам. – От Господа е кризата на все­ки. – Отец цялата криза предаде на Сина. – Сега е криза на този свят. – Защото време е да почне кризата от Божия дом.“

До неотдавна европейските народи употребяваха думата „съд“ вместо „криза“, когато ги сполиташе някаква неволя. Сега старата дума е замене­на с нова и разбираемата – с неразбираема. Когато настъпваше суша, хо­рата казваха: „съд Божи!“; когато имаше наводнение – „съд Божи!“ Когато започваше война или мор – „съд Божи!“; имаше ли земетресение или гра­душка, гъсеници и мишки ли нападнеха нивите или се случеше някоя дру­га беда – отново и винаги „съд Божи!“ А това означава: криза, предизвика­на от засушаване, от наводнение, от войни, епидемии и т.н. И на сегашна­та финансово-икономическа беда народът гледа като на съд Божи, но не казва „съд“, а „криза“, та бедата да стане по-голяма чрез неразбирането и. Защото когато се употребяваше разбираемата дума „съд“, знаеше се и причината за настъпилата беда; знаеше се и Съдията, който я е допуснал; знаеше се най-сетне и целта, с която е допусната. А когато е употребена думата „криза“, никой не може да обясни нито защо, нито от кого, нито за какво е допусната тя. Това е единствената разлика между днешната криза и кризите, причинени от суша, наводнения, войни, епидемии, нападения на вредители и от други бедствия.

Питаш ме за причината на сегашната криза или по-точно казано, на сегашния съд Божи. Причината винаги е една и съща: богоотстъпни­чеството на хората. Хората са предизвикали тази криза чрез греха на бого­отстъпничеството и Бог я е допуснал, за да ги пробуди, да ги накара да се опомнят, да станат по-духовни и да се върнат при Него.

Модерни грехове – модерна криза. И наистина Бог си е послужил със съвременни средства, за да вразуми съвременните хора: ударил е по банки­те, по борсите, по финансите и валутата. Прекатурил е масите на менячите по целия свят, както някога в Йерусалимския храм. Предизвикал е небивала паника сред търговците и собствениците на обменни бюра. Вдига, събаря, обърква, смущава, заплашва. И всичко това само и само да се пробудят гор­деливите глави на европейските и американските мъдреци. Да се осъзнаят и да започнат да мислят духовно. Те, закотвените в пристанището на мате­риалната сигурност, да си спомнят за душите си, да признаят своите безза­кония и да се поклонят на Живия Бог, на Бога Всевишни.

Докога ще продължи кризата? Докато не се промени човешкият дух. Докато горделивите виновници за тази криза не капитулират пред Всемо­гъщия. Докато хората и народите не се досетят да преведат на свой език не­разбираемата дума „криза“ и не възкликнат с въздишка на покаяние: „съд Божи!“

Кажи и ти, честни отче, „съд Божи“ вместо „криза“ и всичко ще ти ста­не ясно.

Поздрав и мир на теб!

Автор – св. Николай , еп. Жички и Охридски